2013, ഒക്‌ടോബർ 12, ശനിയാഴ്‌ച

ജീവിതം {കവിത}


ജീവിതം എന്തെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു
തട്ടി തെറിക്കുന്ന നീർ കുമിള പോലെ
പൊട്ടി തെറിക്കുന്നേൻ മോഹന സ്വപ്‌നങ്ങൾ

നൂല് പോലുള്ള ചരടിൽ പിടിച്ചു ഞാൻ
ആകാശ കോട്ടയിൽ എറാൻ  ശ്രമിക്കവെ
പാതി ദൂരത്തിൻ മുമ്പേ ഞാൻ വീഴുന്നു
വീണ്ടു മൊരാവർത്തനത്തിനു ഒരുങ്ങുന്നു
ആവർത്തനം തന്നെ അല്ലെയോ ജീവിതം

അമ്മ തൻ സ്വപനത്തിൽ എത്താൻ ശ്രമിക്കവേ
വീഴുന്നു പിന്നെയും വീണ്ടും അവശനായി
നടക്കാത്ത ആഗ്രഹ  പട്ടിക യുണ്ടെൻ മനസ്സിൽ
അതിൽ ഒന്ന് കൂടി ചെർക്കുന്നു ഞാൻ പിന്നെയും

അമ്മ തൻ ആശകൾ എല്ലാം കരിയവേ
ഇല്ല എനികില്ല ആശയില്ല

നീളുന്ന പാളങ്ങൾ പോലങ്ങു നീങ്ങുന്ന
ജീവിത സായാഹ്ന വക്കിലെത്തി

അവസാന വിജയം ഞാൻ നേടട്ടേ എങ്കിലും
മരണമേ അരികിലേക്ക് ഓടി എത്തു


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ