2013, ഒക്‌ടോബർ 16, ബുധനാഴ്‌ച

ഒരു കലാതിലകത്തിന്റെ പിറവി {കവിത}
ഒരു    കലാ തിലകത്തിന്റെ   പിറവി
എന്റെ മോൾ ആട്ടം പഠിക്കവേണം
എന്റെ മോൾ പാട്ടും പഠിച്ചിടേണം
ആട്ടവും പാട്ടും മാത്രം പോരാ
നൃത്തത്തിൽ  ചിത്രം രചിച്ചിടേണം

എന്റെ മോൾ ആട്ടം പഠിച്ചിടേണം
മോഹിനിയാട്ടം തന്നെ വേണം
കുച്ചിപ്പുടിയും അറിഞ്ഞിടേണം
വേറെന്തു കുന്ത്രാണ്ടമാണെന്നാലും
എല്ലാം അവൾക്കു വഴങ്ങിടേണം

എന്റെ മോൾ പാട്ടും  പഠിച്ചിടേണം
ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം തന്നെ വേണം
വായ്‌ പാട്ടിൽ ചെമ്പേക്ക് മുമ്പേ യായി
അമ്പേ അങ്ങ് വിലസിടേണം

എന്റെ മോൾ വീണ  പഠിച്ചിടേണം
എന്റെ മോൾ വയലിൻ പഠിച്ചിടേണം
വേറെന്തു കുന്ത്രാണ്ടമാണെന്നാലും
എല്ലാം അവൾക്കു വഴങ്ങിടേണം

ഇത്രയും മാത്രം  പഠിചാൽ പോര
കലാ തിലകമായി   തന്നവൾ  മാറിടെനം
തെക്കേലെ മാലുന്റെ ഗർവടക്കാൻ
കലാ തിലകമായി തന്നവൾ  മാറിടേണം

തിലകമായി മാറിയാൽ മാത്രം  പോര
മിനി സ്ക്രീനിലും അവളുടെ പടം വരണം
മിനി സ്‌ക്രീനിൽ നിറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോര
തെനിന്ദ്യ മുഴുവനും വാഴ്ത്തിടേണം

പേപ്പറിൽ   നിത്വും വാർത്ത‍ വേണം
പോസ്ടറിൽ നിത്വും  പടം വരണം
വേണ്നെങ്ങിൽ അമ്പലം തീർകുവാനും
ആരാധകർക്കു  തോന്നിടേണം

എന്റെ ഈ ആഗ്രഹം തീർതിടേണം
ഗുരുവയ്യൂർ വാഴുന്ന ഉണ്ണി കണ്ണാ
നിസ്സാര മായുള്ള എൻ വിചാരം
അത്യാഗ്രഹമായി തള്ളിടല്ലേ

കളഭാഭിഷേകം നേർന്നു  കൊള്ളാം
തുലാഭാരവും നേർന്നു  കൊള്ളാം
നിസ്സാര മായുള്ള എൻ വിചാരം
അത്യാഗ്രഹമായി തള്ളിടല്ലേ

**** ഇത് ഞാൻ 1990 ൽ എഴുതിയ കവിതയാണ്. മക്കളെ കല തിലകമാക്കുവാൻ  ശ്രമിക്കുന്ന അമ്മമാർകു വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു ****


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ