2014, മാർച്ച് 4, ചൊവ്വാഴ്ച

പട്ടിണി

അത്താഴ പട്ടിണിക്കാരനാം എനിക്ക് നീ
മൃഷ്ടാന്ന ഭോജനം  തരുമോ
അഷ്ടിക്കു വകയില്ലാത്തവനാം എൻ
കഷ്ടത മാറ്റിടുമൊ
നിന്റെ ഇഷ്ടനായി തീർത്തിടുമോ


വക്ഷസിൽ നാഗ മണി ഞ്ഞൊരു
ദേവാ ,
 നിൻ മുന്നിൽ കൊട്ടി പാടാം  (2)

ത്രി ക്കാൽക്കൽ വന്നു  ലക്ഷാർച്ചന   ചെയ്യാം
 കഷ്ട  കാലം കഴിവോളം ,
 എന്റെ ശിഷ്ടകാലം കഴിവോളം ,


വല്ലാതെ വലയുമ്പോൾ നീയല്ലാതെ
ആരുണ്ടിഹത്തിൽ തുണക്കായി (2)

നീറുമെൻ ഹൃത്തിൽ  സ്വാന്തനമായി നീ
മാനസം വാണിടുമോ
എന്റെ ജീവിതം പൂത്തിടുമോ

അത്താഴ പട്ടിണിക്കാരനാം എനിക്ക് നീ
മൃഷ്ടാന്ന ഭോജനം  തരുമോ
കഷ്ടിക്കു വകയില്ലാത്ത എന്നിൽ നീ ഒരു
ദക്ഷിണ എകിടുമോ
എന്റെ ഇഷ്ടനായി തീർന്നിടുമോ   

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ