2013, നവംബർ 2, ശനിയാഴ്‌ച

മഴ (കവിത)


കുട എടുക്കാതെ നനയാം ഒരു ചെറു  മഴ പെയ്തെങ്കിൽ  
വെള്ളം തട്ടി തെറുപ്പിച്ച്   ആർത്തു വിളിക്കാം  
ഒരു മഴ മഴ പെയ്തെങ്കിൽ  

പുസ്തക താള്  കീറി തോണി യുണ്ടാക്കി 
ഒഴുക്കം, കളിക്കാം, നനയാം   ഒരു മഴ പെയ്തെങ്കിൽ 

പാവാട തുമ്പു ഉയർത്തി തുടക്കുന്നവളുടെ 
കണ്ണിൽ പെടാതോന്നു  എത്തി നോക്കാം  
ഒരു മഴപെയ്തെങ്കിൽ 

ഇനിയും മഴ തോരാതെ പെയ്തെങ്കിൽ 
അടക്കും സ്കൂളെന്നു കൂടരോടു ഓതിടാം 
വാഴ ഇലത്തുമ്പിൽ തല നനയാതെ ന്നനഞു കൊണ്ട് ഓടാം 
പിന്നെ ഒരു കുട കീഴിൽ തോട്ടുരുമി  നടക്കാം 
ചെറു വെള്ളത്തിൽ തോണി തുഴഞ്ഞു 
രസിക്കാം   ഇനിയും മഴ പെയ്തെങ്കിൽ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ