2014, ഫെബ്രുവരി 14, വെള്ളിയാഴ്‌ച

നാരായണ (ഡിവോഷണൽ )
നാരായണ എന്നാ നാമം
നാവിൽ തുളുമ്പുന്ന നാമം
നാമറിയാതെ നാവിൽ കുടി കൊണ്ടാൽ
വിട്ടു പിരിയാത്ത നാമം
ഇത് നാരായണ എന്നാ നാമം

നാരദരാദി മുനീശ്വര യോഗികൾ
നിത്യം ജപിക്കുന്ന നാമം
ഭക്തർക്ക്‌ മുക്തിയാം ചെന്താമര പോലെ
നീന്തി തുടിക്കുന്ന നാമം
വിശ്വൈക  നാഥനാം വിശ്വ നാഥാൻ പോലും
എന്നും സ്മരികുന്ന നാമം ഇത്
നാരായണ എന്നാ നാമം

പട്ടേരി പാടിനും പൂന്താനതിനും
ഏറെ  പ്രിയംകരമീ  നാമം
പണ്ഡിത പാമാര ഭേദ മില്ലാതെ
ആരും ജപിക്കുന്ന നാമം
മാനവരാശിക്ക് എപ്പോഴും എന്നെന്നും
മാർഗ പ്രദായക മീ നാമം
ഇത് നാരായണ എന്നാ നാമം

തെറ്റും കുറ്റവും ഒക്കെ   ഒക്കെ അകറ്റി
സൽ ഗതി ഏകുന്ന ഏക നാമം
ഭക്തി തൻ ചീന്തിൽ ചേർത്തു ജപിച്ചാൽ
മുക്തി പ്രദായക മീ നാമം
അന്തകൻ വന്നു വിളിക്കുന്ന  നേരത്തും
മോക്ഷ പ്രദായകമീ നാമം  ഇത്

നാരായണ എന്നാ നാമം
നാവിൽ തുളുമ്പുന്ന നാമം
നാമറിയാതെ നാവിൽ കുടി കൊണ്ടാൽ
വിട്ടു പിരിയാത്ത നാമം
ഇത് നാരായണ എന്നാ നാമം
അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ