2015, നവംബർ 29, ഞായറാഴ്‌ച

അയ്യൻഇവിടം വരെ വന്നു ഒരു ദിനമെങ്കിലും അയ്യനെ തൊഴുകാതെ വയ്യ
അയ്യന്ടെ പാട്ടിന്ടെ ലഹരിയിൽ മുങ്ങി പമ്പയായി ഒഴുകാതെ വയ്യ
എൻ മനം പമ്പ പോൽ ഒഴുകാതെ വയ്യ  

പന്തള മന്നന്നായി  അവനിയിൽ വന്നു നീ ഭുലോക പാലകനായി
ആദരവായി ഏവർക്കും മുന്നിൽ നീ തന്നെ  ശ്വാശതമായി
ഭവ ഭയം തീർകുന്ന  കലിയുഗവരദാ കണ്‍ മുന്നിൽ വാഴുന്ന ദൈവമല്ലോ
മാനത്ത്  ഉദിച്ചൊരു പൊൻ താരകം പോലെ വഴി കാട്ടി  ആയതും നീയല്ലോ

ഇവിടം വരെ വന്നു ഒരു ദിനമെങ്കിലും അയ്യനെ തൊഴുകാതെ വയ്യ
അയ്യന്ടെ പാട്ടിന്ടെ ലഹരിയിൽ മുങ്ങി പമ്പയായി ഒഴുകാതെ വയ്യ


ജൻമ ജൻമാന്തര  കർമ സിദ്ധാന്തമായി  വൻ മല കേറുന്നു ഞങ്ങൾ
പാപം പകുത്തൊരു ഇരു മുടി ഏന്തി പുണ്യത്തിൻ പൊരുൾ തേടി  വന്നു
എന്തു തൻ വേണ്ടു എന്ന ഭാവേനെ നീ അങ്ങിരിപ്പു  എൻ ഭഗവാനെ
ഒന്നുമേ  വേണ്ടന്റെ  ചിത്തത്തിൽ നിത്യവും ആരാധ്യ മുർത്തി ആയി വാണരളൂ

ഇവിടം വരെ വന്നു ഒരു ദിനമെങ്കിലും അയ്യനെ തൊഴുകാതെ വയ്യ
അയ്യന്ടെ പാട്ടിന്ടെ ലഹരിയിൽ മുങ്ങി പമ്പയായി ഒഴുകാതെ വയ്യ
എൻ മനം പമ്പ പോൽ ഒഴുകാതെ വയ്യ  

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ