2014, മാർച്ച് 2, ഞായറാഴ്‌ച

അയ്യപ്പസ്വാമി ( ഡിവോഷണൽ )മല മേലെ  വാഴുന്ന സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ
ഉടയാട തീർക്കുന്നുവോ , സ്വാമിക്ക്
ഉടയാട തീർക്കുന്നുവോ?,

പൂനിലാ കുളിരിൽ പൂന്തേൻ ചാലിച്ച
പൈമ്പാൽ ചുരത്തുന്നുവോ?
പൗർണമി പൈമ്പാൽ ചുരത്തുന്നുവോ?

താരക മുത്തുക്കൾ മലർ മാലയായി
പൂണൂൽ കൊരുക്കുന്നുവോ?
അയ്യന്റെ മാറിൽ തളിർക്കുന്നുവോ?

മാമല വാഴുന്ന സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ
ഉടയാട തീർക്കുന്നുവോ , സ്വാമിക്ക്
ഉടയാട തീർക്കുന്നുവോ ,സൂര്യനും ചന്ദ്രനും താരക ക്കൂട്ടവും
 ഒരുമിച്ചു ചെരുന്നുവൊ?
ഇരു മുടി കെട്ടെന്തി അഭിഷേക നെയ്യാടി
ഒരുമിച്ചു പടിയെറുന്നോ
തൃപ്പടി ഒരുമിച്ചു കയറുന്നുവോ

ഇക്കാടും മലകളും താണ്ടി , അക്കാണും മേടും കരേറി
വിശ്വാസ പൂത്തിരി കത്തിച്ച നെയ്‌ വിളക്കേന്തി നീ വീശുന്നുവോ
മന്ദ മാരുതൻ പാടുന്നുവോ ?

ജപമാല ചൂടി , മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലി ഹിമ ഗംഗ യായിട്ടൊഴുകി
നീരാടും അയ്യന്റെ പുണ്യം നുകർന്ന് നീ പമ്പ യായി പണ്ടേ നീ  മാറി
പുണ്യ പമ്പ യായി പണ്ടേ നീ മാറി


 മാമല വാഴുന്ന സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ
ഉടയാട തീർക്കുന്നുവോ , സ്വാമിക്ക്
ഉടയാട തീർക്കുന്നുവോ ,

പൂനിലാ കുളിരിൽ പൂന്തേൻ ചാലിച്ച
പ്യ്മ്പാൽ ചുരത്തുന്നുവോ
പൌർണമി പ്യ്മ്പാൽ ചുരത്തുന്നുവോ

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ