2014, മാർച്ച് 24, തിങ്കളാഴ്‌ച

മുരുകൻവേലെടുത്തു വിളയാടും മുരുകനെ
പഴനി മല മേലെ വാഴും തോഴനെ
നീല മയിലേറി നീ   വാ വാ
നീലി  മല  താണ്ടി നീ വാ വാ

അഴലുണ്ടേ , കനൽ ഉണ്ടേ
ഞങ്ങടെ  ഉള്ളിൽ
ദുഃഖത്തിൻ   പെരു  മഴ ഉണ്ടേ   
ഞങ്ങടെ  ഉള്ളിൽ
തിരു നാഗ തള യെറും മണി വേലിൻ പ്രഭായലെ (2)
ഞങ്ങടെ അഴലെല്ലാം നീ പോക്കണേ

ബാല മുരുകാ നീ ഏഴേ തോഴനെ
ജ്ഞാന വേലനെ  ആറുമുഘനെ  (2)കാറുണ്ടെ ,    ഇരുളുണ്ടേ      ഞങ്ങടെ  ഉള്ളിൽ
ദുർഘടമാം    വീഥി കളുണ്ടേ ഞങ്ങടെ  മുമ്പിൽ
പ്രണവത്തിൻ മന്ത്രം ചൊല്ലി ഇളം ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരിയലെ (2)
ഞങ്ങടെ ദുരിതങ്ങൽ  നീ  നീക്കണേ

ബാല മുരുകാ നീ ഏഴേ തോഴനെ
ജ്ഞാന വേലനെ  ആറുമുഘനെ  (2)


കടപ്പാട് - ദക്ഷിണ മൂർത്തി സ്വാമിയുടെ വില്ലെടുത്ത് വിളയാടും ദൈവമേ എന്നാ ഗാനത്തിൽ നിന്നും


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ