2014, ജനുവരി 21, ചൊവ്വാഴ്ച

അമ്പാടി കണ്ണൻ (Devotional)
അമ്പാടിയിൽ വാഴുംഓമന  കുട്ടനെ ഒന്നൊന്നു
കാണുവാൻ ഞാൻ കൊതിച്ചു
നിദ്രയിലെന്നാലും സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും
ഓടി വാ നീയെന്റെ ഗോപാബാലാ
അമ്പാടിയിൽ വാഴും ....

ഇന്ദീവര നേത്ര നിൻ മിഴി  കാണുമ്പൊൾ
എൻ  മിഴി കോണിൽ ജലം നിറഞ്ഞു
ഇന്നെന്റെ ചിന്തയിൽ എന്നുമേ എപ്പോഴും
ഗോപാലകൃഷ്ണ നിൻ ഓർമ മാത്രം

ചന്ജലമാം എൻ ചിന്തകൾ ചാലിച്ച
മത്സ്യമായി ഞാനിന്നു നീന്തിടുമ്പോൾ
അപ്പോഴും നീയെന്റെ മുമ്പിൽ തെളിയുന്നു
മത്സ്യവതരതിൻ ഓർമ പോലെ

ഞാണൊലി പോലെൻ    മനകാമ്പിൽ
ആട്ട മുണ്ടെന്നു ഞാൻ ഇന്നറിഞ്ഞു
ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തുന്ന ഒരംബുപോൽ
നിൻ കൃപ ഇന്നെന്റെ മുമ്പിൽ ചൊരിഞ്ഞിടെണേ
അമ്പാടിയിൽ വാഴും ....

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ