2014, ജനുവരി 4, ശനിയാഴ്‌ച

ശബരിമല (Devotional)ദൂരെയായി ക്ഷേത്രം കണ്ടു കൊടിമരം കണ്ടു
പതിനെട്ടു പടി കണ്ടു ഞാൻ വാവരെ കണ്ടു
അയ്യനയ്യപ്പൻ വാഴുമീ സന്നിധാനം
ശബരി മലയെന്നു  ഞാൻ അറിഞ്ഞു
ഇതു ശബരി മലയെന്നു  ഞാൻ അറിഞ്ഞു
ദൂരെയായി ക്ഷേത്രം------


വൃശ്ചിക കുളിരിൽ മുങ്ങും വേളയിൽ
സചിന്മയ  രൂപം നോക്കി നിൽക്കെ (2)

അയ്യനും ഞാനും  ഒന്നെന്നു സത്യവും
ഏകമാം പൊരുളും ഞാൻ അറിഞ്ഞു
ഇതു ശബരി മലയെന്നു  ഞാൻ അറിഞ്ഞു
ദൂരെയായി ക്ഷേത്രം------


പ്രദിക്ഷണ വീഥിയിൽ വലം വച്ചു പറക്കും
ശ്രീ കൃഷ്ണ പരുന്തിനെ ഞാൻ കണ്ടു (2)

ശരണ  ഘോഷത്താൽ മുഴുകാ മാ വേളയിൽ
മാനത്ത് മിന്നുന്ന ജ്യൊതി കണ്ടു
ഇതു ശബരി മലയെന്നു  ഞാൻ അറിഞ്ഞു
ദൂരെയായി ക്ഷേത്രം------


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ