2015, ഒക്‌ടോബർ 22, വ്യാഴാഴ്‌ച

സരസ്വതി സ്തുതി

വാഗ്ദേവതേ  ദേവി വാണി സരസ്വതി
 വാണിടേണം എൻ   നാവിനുള്ളിൽ
വാചാല മാവാൻ , വിജയം ഭവിക്കാൻ  (2)
വിമലേ നിൻ  നാമം ഒന്ന് മാത്രം

വാഗ്ദേവതേ  ദേവി വാണി സരസ്വതി

ജപ മാല പോലെന്നിൽ നിൻ  നാദ മാധുരി
ലയമായി, ശ്രുതി ആയി കൊരുക്കുംപോൾ  (2)
ആ ദിവ്യ രാഗത്തിൻ    ആനന്ദ  ലഹരിയിൽ
സൌപർണികയിൽ   ആറാടി

വാഗ്ദേവതേ  ദേവി വാണി സരസ്വതി


അജ്ഞത മാറ്റുന്ന വേദ  സ്വരുപിണി
അറിവായി , ഉണർവായി   പുൽകുമ്പോൾ   (2)
ആ പ്രേമ ലഹരിയിൽ നീന്തി  തുടിക്കുന്ന
അരയന്നമായി ഞാൻ മാറട്ടെ

വാഗ്ദേവതേ  ദേവി വാണി സരസ്വതി


പശ്യതി , ശ്രുതി മീട്ടി  പാടുമ്പോൾ
കാൽ  ചിലമ്പ്  അണിഞ്ഞു നീ ആടുമ്പോൾ (2)
സുന്ദരി ,  ശുഭദേ  നിൻ  പാദ പത്മം
കണ്ടണയാൻ  ഒരു വരമേകു

വാഗ്ദേവതേ  ദേവി വാണി സരസ്വതി
 വാണിടേണം എൻ   നാവിനുള്ളിൽ
വാചാല മാവാൻ , വിജയം ഭവിക്കാൻ  (2)
വിമലേ നിൻ  നാമം ഒന്ന് മാത്രം

NB: നവരാത്രി ഉത്സവത്തിന്‌  വേണ്ടി ചിട്ട പെടുത്തിയ ഗാനം

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ