2015, ഡിസംബർ 25, വെള്ളിയാഴ്‌ച

അയ്യൻ (10)പതിനെട്ടാം പടിയേറി പുണ്യം തേടി
ഞാനെന്ടെ  അയ്യന്ടെ നടയിൽ എത്തി
തോരാത്ത കണ്ണ്നീർ അഭിഷേകമാക്കി
അയ്യന്ടെ    കാൽക്കൽ ഞാൻ ഒഴുക്കി
അയ്യന്ടെ    കാൽ ക്കൽ ഞാൻ ഒഴുക്കി

പതിനെട്ടാം പടിയേറി പുണ്യം തേടി
ഞാനെന്ടെ  അയ്യന്ടെ നടയിൽ എത്തി

പാദബലം  താ , ദേഹ ബലം  താ
പാദാരവിന്ദ പൂജ ചെയ്‌വാൻ

പണ്ടെന്ടെ ചിത്തതിൽ ചാർത്തിയ നെയ്ത്തിരി
ഭക്തി യായി ഇന്നെന്നിൽ   പുത്തിടട്ടെ   (2)

പതിനെട്ടാം പടിയേറി പുണ്യം തേടി
ഞാനെന്ടെ  അയ്യന്ടെ നടയിൽ എത്തി


ആനന്ദദായക , സച്ചിൻമയാ  നിൻ
മോഹന രൂപം കണ്ടിടട്ടെ  (2)

 ഇനിയുള്ള ചിന്തയിൽ സന്തതം നിൻ  രൂപം 
അന്തിമമായി  എന്നിൽ   വാണിടട്ടെ 
 അന്തിമമായി  എന്നിൽ   വാണിടട്ടെ  
 
പതിനെട്ടാം പടിയേറി പുണ്യം തേടി 
ഞാനെന്ടെ  അയ്യന്ടെ നടയിൽ എത്തി
തോരാത്ത കണ്ണ്നീർ അഭിഷേകമാക്കി
അയ്യന്ടെ    കാൽക്കൽ ഞാൻ ഒഴുക്കി
അയ്യന്ടെ    കാൽ ക്കൽ ഞാൻ ഒഴുക്കി

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ