2018, ഫെബ്രുവരി 16, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ശിവൻ


വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്തെത്തുന്ന ദേവന്റെ
വിളിപ്പാടകലെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടും
വിളി  കേള്കാതെൻ , മൊഴി കേൾക്കാതെൻ 
മിഴി തുറക്കാതെ നീയിരുന്നു
എന്റെ  വിളി കേൾക്കാതെ നീയിരുന്നോ ?

ഏതൊരു മുകനും വാചാലനാകുന്നു
ചന്ദ്രകലാധര നിൻ കൃപയാൽ
ആർത്തനെ കീർത്തിമാനക്കുന്ന  ദേവാ
നിയല്ലാതെ എനിക്കാരഭയം

ഭ്രമകര നാദമുണർത്തി നെഞ്ചിൽ
തുടി കൊട്ടി  പാടാം തിരുമുമ്പിൽ
തീരാശോകാ മൊഴിപ്പതിനായി
 ഇളനീർ കൊണ്ടുരു ധാര തരാം

ശിവരാത്രി മാഹാത്മ്യ മോതുമീ   ഭക്തയിൽ
കനിവിൻ  നിറവായി ഒളി പകരൂ
ഇണ്ടലോഴിച്ചെ ൻ ചിത്തത്തിൽ ദിനവും
സംപ്രീതനായി നീ വാണരളു    
   

വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്തെത്തുന്ന ദേവന്റെ
വിളിപ്പാടകലെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടും
വിളി  കേള്കാതെൻ , മൊഴി കേൾക്കാതെൻ 
മിഴി തുറക്കാതെ നീയിരുന്നു
എന്റെ  വിളി കേൾക്കാതെ നീയിരുന്നോ ?