2018, ഫെബ്രുവരി 16, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ശിവൻ


വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്തെത്തുന്ന ദേവന്റെ
വിളിപ്പാടകലെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടും
വിളി  കേള്കാതെൻ , മൊഴി കേൾക്കാതെൻ
മിഴി തുറക്കാതെ നീയിരുന്നു
എന്റെ  വിളി കേൾക്കാതെ നീയിരുന്നോ ?

ഏതൊരു മുകനും വാചാലനാകുന്നു
ചന്ദ്രകലാധര നിൻ കൃപയാൽ
ആർത്തനെ കീർത്തിമാനക്കുന്ന  ദേവാ
നിയല്ലാതെ എനിക്കാരഭയം

ഭ്രമകര നാദമുണർത്തി നെഞ്ചിൽ
തുടി കൊട്ടി  പാടാം തിരുമുമ്പിൽ
തീരാശോകാ മൊഴിപ്പതിനായി
 ഇളനീർ കൊണ്ടുരു ധാര തരാം

ശിവരാത്രി മാഹാത്മ്യ മോതുമീ   ഭക്തയിൽ
കനിവിൻ  നിറവായി ഒളി പകരൂ
ഇണ്ടലോഴിച്ചെ ൻ ചിത്തത്തിൽ ദിനവും
സംപ്രീതനായി നീ വാണരളു    
 

വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്തെത്തുന്ന ദേവന്റെ
വിളിപ്പാടകലെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടും
വിളി  കേള്കാതെൻ , മൊഴി കേൾക്കാതെൻ
മിഴി തുറക്കാതെ നീയിരുന്നു
എന്റെ  വിളി കേൾക്കാതെ നീയിരുന്നോ ?

....................................................................................
കുംഭമാസ രാവിലെ ശിവരാത്രി നാളിൽ

നിദ്രാവിട്ട  ഞാനുമിന്നു നോമ്പ് നോൽക്കാം
 കാളകുട വിഷജ്വാല എറ്റിടാതെ
കാന്തയായ ശ്രീ  പാർവതി ദേവിയെ പോലെ

താണ്ഡവ പ്രിയ നിന്റെ നടനം
ഉള്ളിൽ അമരുമ്പോൾ
നിദ്ര പോലും വിട്ടൊഴിഞ്ഞു  കാലനെ പോലെഎതിരായി തോടുത്തോരംബുകൾ പോലും
പൂക്കളായി വർഷിച്ച ഇന്ദ്രജാലം
പാശുപതാസ്ത്രം പാര്ഥന് നൽകിട്ടുവാനായി
വേടനായി   വിളയാടി ലീലകൾ ആടി

ഘോരമാം വാസുകി വിഷം ലോകരക്ഷാർത്ഥം
അമൃതം പോൽ  സേവിച്ച നീല കണ്ഠ
അളവറ്റ കാരുണ്യം ഗംഗ പോലൊഴുക്കുന്ന
വാത്സല്യ മൂർത്തിയാം ദേവ  ദേവാ


വല്ലായ്മാ തോന്നുന്ന നേരത്തും തിരുനാമം
മടിയാതെ മമ നാവിൽ വിളങ്ങിടേണം
ശതസോമ മുനിയെപോൽ  ഇവനും ശിവലിംഗം
ശരണമായി തീരേണം ശിഷ്ടകാലം

ശതസോമ മുനിയെപോൽ  ഇവനും ശിവലിംഗം
ശരണമായി തീരേണം ശിഷ്ടകാലം

കുംഭമാസ രാവിലെ ശിവരാത്രി നാളിൽ

നിദ്രാവിട്ട  ഞാനുമിന്നു നോമ്പ് നോൽക്കാം
 കാളകുട വിഷജ്വാല എറ്റിടാതെ
കാന്തയായ ശ്രീ  പാർവതി ദേവിയെ പോലെ

താണ്ഡവ പ്രിയ നിന്റെ നടനം
ഉള്ളിൽ അമരുമ്പോൾ
നിദ്ര പോലും വിട്ടൊഴിഞ്ഞു  കാലനെ പോലെ


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ